Biznes i praca

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – na czym polega i jakie daje korzyści?

Analiza finansowa to zbiór metod stosowanych w celu oceny kondycji firmy. Poprzez analizę wskaźników finansowych w takich obszarach jak np. rentowność, wypłacalność i płynność, można uzyskać jasny obraz jednostki. Chociaż przeprowadzanie analizy może wydawać się przedsięwzięciem skomplikowanym, w rzeczywistości zadanie to jest stosunkowo łatwe. W naszym tekście przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy analizy finansowej, a także podamy kilka wskazówek, które pomogą upewnić się, że dokonana ocena jest trafna. Powodzenia!

Analiza finansowa – co to takiego jest?

Analiza finansowa to zbiór praktyk wykorzystywanych przez firmy do oceny ich kondycji finansowej i wyników. Przeprowadzając regularne analizy finansowe, przedsiębiorcy mogą śledzić swoje postępy, identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące alokacji swoich zasobów.

Dlaczego warto zdecydować się na analizę finansową przedsiębiorstwa?

Istnieje wiele powodów, dla których warto przeprowadzić analizę finansową swojej firmy. Po pierwsze, odpowiednio wykonana analiza może być pomocna podczas oceny kształtowania się poszczególnych wskaźników finansowych w czasie, a także struktury przychodów i kosztów. Na przykład, jeśli zauważysz, że Twoja sprzedaż rośnie, ale zyski spadają, być może będziesz musiał przyjrzeć się wydatkom i zacząć je redukować.

Po drugie, analiza finansowa pozwala z wyprzedzeniem przewidzieć i zlokalizować problemy, a następnie podjąć działania naprawcze, zanim kryzys stanie się zbyt poważny. Jeżeli zorientujesz się, że wolumen sprzedaży nieznacznie, ale systematycznie się obniża, może to oznaczać, że musisz ponownie przemyśleć swoją strategię cenową lub zainwestować w bardziej wydajne metody marketingu.

Po trzecie, analiza finansowa może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji o tym, gdzie alokować swoje zasoby. Widzisz, że Twoje działania marketingowe generują wysoki zwrot z inwestycji (ROI)? W takiej sytuacji być może warto będzie zwiększyć budżet marketingowy, by móc osiągnąć jeszcze wyższe zyski w przeciągu kilku następnych lat.

Last but not least, analiza finansowa pozwoli Ci w większym stopniu zrozumieć sytuację Twojej firmy i sposobu jej działania. Ta wiedza może być nieoceniona przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to ma uniwersalny charakter, a branża przedsiębiorstwa czy skala jego działalności nie stoją tu na przeszkodzie

Co musisz wiedzieć przed wykonaniem analizy finansowej?

Analiza finansowa może być wykorzystywana do oceny danego przedsiębiorstwa z punktu widzenia rentowności, poziomu zadłużenia czy zagrożenia niewypłacalnością. Z jej użyciem możliwe jest bardziej odpowiedzialne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a także świadoma ocena ryzyka, możliwości i poziom wydajności. Jednak bez względu na cel, jest kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać podczas przeprowadzania analizy finansowej.

Zanim przeprowadzisz analizę finansową przedsiębiorstwa, powinieneś wiedzieć o kilku kwestiach. Wydaje się, że najważniejsze z nich zostały przedstawione i pokrótce poniżej:

  • dostęp do sprawozdań finansowych. Do dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe należą: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Jeśli nie masz do nich dostępu lub nie potrafisz się nimi posługiwać (nie każdy przedsiębiorca zajmuje się bezpośrednio prowadzeniem rachunkowości), dokonanie oceny spółki bez księgowego lub dyrektora finansowego może być bardzo trudne;
  • znajomość kluczowych narzędzi stosowanych na co dzień w analizie finansowej. Do mierników tych zalicza się m.in. wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, wskaźniki rentowności oraz wskaźniki efektywności;
  • świadomość tego, jakie rodzaje danych (podstawowe/pierwotne oraz dodatkowe/wtórne) można wykorzystywać podczas prowadzenia prac analitycznych. Jeśli chodzi o pierwotne źródła danych, są one generowane bezpośrednio przez samą firmę (np. paragony sprzedaży, dowody księgowe), podczas gdy wtórne źródła informacji pochodzą ze źródeł zewnętrznych (np. raporty branżowe, dane zbierane przez Główny Urząd Statystyczny);
  • zrozumienie różnicy pomiędzy kosztami i przychodami księgowymi oraz rzeczywistymi przepływami pieniężnymi. Co do zasady, księgowe przychody i koszty są ujmowane w momencie ich uzyskania lub poniesienia, a nie w momencie otrzymania gotówki lub faktycznej zapłaty.

Wskaźniki – podstawa analizy finansowej

Do najważniejszych mierników finansowych zalicza się między innymi płynność oraz rentowność (inne stosowane określenie to zyskowność). To właśnie dlatego podczas przeprowadzania analizy ważne jest zrozumienie różnicy między tymi pojęciami. Wskaźniki płynności mierzą zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych długów, podczas gdy wskaźniki wypłacalności przedstawiają potencjał firmy do generowania zysków.

Płynność bada się w różnych przekrojach, aczkolwiek wskaźniki te zawsze badają zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych długów poprzez analizę jej aktywów obrotowych. Aby obliczyć ogólny wskaźnik bieżącej płynności (CR), należy podzielić aktywa obrotowe firmy przez jej bieżące zobowiązania. Wysoki indeks bieżącej płynności (większy niż 1) wskazuje, że spółka ma wystarczające aktywa, aby spłacić swoje długi, podczas gdy niski wskaźnik bieżącej płynności (mniej niż 1) oznacza, że firma może mieć problemy z regulowaniem zobowiązań.

Z kolei rentowność pokazuje, jaka jest relacja zysku do przychodów. Przedstawia się ją w ujęciu procentowym. Interpretacja jest bardzo prosta: im wyższy jest odsetek zysku do przychodów, tym sprawniej działa dane przedsiębiorstwo.

Podczas analizy warto zwrócić uwagę również na wskaźnik zadłużenia w stosunku do kapitału własnego, który mierzy zdolność firmy do spłaty długoterminowych długów kapitałem własnym. Aby obliczyć ten wskaźnik, należy podzielić całkowite zobowiązania spółki przez jej całkowity kapitał własny. Wysoki wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (większy niż 1) wskazuje, że firma znajduje się w trudnej sytuacji i może mieć problemy ze spłatą swoich długów, podczas gdy niski wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (mniej niż 1) wskazuje, że firma raczej będzie w stanie spłacić zobowiązania w przypadku pojawienia się takiej konieczności

Jaką rolę pełni rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow) w analizie finansowej?

Rachunek przepływów pieniężnych (z ang. cash flow) jest jednym z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego, które należy przeanalizować w celu zrozumienia kondycji finansowej firmy. Dokument ten pokazuje, ile środków pieniężnych zostało wygenerowanych lub wykorzystanych przez firmę w określonym czasie (zwykle w czasie jednego roku).

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech głównych sekcji:

  • działalności operacyjnej,
  • działalności inwestycyjnej,
  • działalności finansowej.

Sekcja operacyjna obejmuje wszystkie środki pieniężne wygenerowane lub wykorzystane przez firmę w ramach jej normalnej działalności (takiej jak sprzedaż produktów lub usług). Działalność inwestycyjna przedstawia ilość gotówki wygenerowanej lub wykorzystanej przez firmę z kupna lub sprzedaży inwestycji (takich jak akcje lub obligacje). Z kolei działalność finansowa pokazuje, jakie środki pieniężne zostały wygenerowane oraz wykorzystane przez firmę np. w ramach emisji lub spłaty istniejącego długu. Rozumie się przez to takie operacje jak zaciąganie pożyczek czy emisja nowych akcji.

Poprzez analizę poszczególnych sekcji rachunku przepływów pieniężnych można lepiej zrozumieć, jak dobrze radzi sobie firma i skąd czerpie fundusze. Na przykład, jeśli widzisz, że firma konsekwentnie generuje więcej gotówki z działalności operacyjnej, niż zużywa na inwestycje i finansowanie, oznacza to, że sytuacja jest korzystna, a przedsiębiorstwo rozwija się. Jednocześnie, ujemny przepływ gotówki w sekcji inwestycyjnej nie musi być powodem do niepokoju. Oznacza to bowiem, że władze spółki podejmują śmiałe projekty inwestycyjne.

Czy analiza finansowa pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe? Podsumowanie

Analiza finansowa to świetny sposób na uzyskanie jasnego, przejrzystego i kompletnego obrazu kondycji finansowej firmy. Uważnie przeglądając wszystkie sprawozdania finansowe, możesz zidentyfikować mocne i słabe strony oraz podjąć świadomą decyzję o tym, gdzie zainwestować lub obniżyć koszty. Dzięki zrozumieniu kluczowych wskaźników i przepływów pieniężnych możesz utrzymać swoją firmę na drodze do sukcesu.

 

Autor: Emil Zelma

 

Zobacz też:

0 KOMENTARZY

  1. Obszerny artykuł, dzięki. Przydatne szczególnie dla nowych przedsiębiorców. Początki są bez wątpienia najtrudniejsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *